AFTALE UDE

Møllehaven 27, 4040 Jyllinge

Stor erhvervsgrund på 9.293 beliggende i Møllehaven Erhvervsområde

Stor erhvervsgrund på 9.293 beliggende i Møllehaven Erhvervsområde i Jyllinge sælges. Der er betalt tilslutningsafgift vedrørende kloak. Der forefindes et byggeprojekt på på 5.000 m2 produktions- & lagerbygning.

I følge Byplanvedtægt 3, Gundsø, må grunden anvendes til erhvervsformål, som industri- og større værkstedsvirk-somhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn finder naturlig anvendelse i området. Portnerbolig er tilladt.

Der må ikke drives virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde er til ulempe for den omliggende bebyggelse.

Bebyggelsens omfang og placering:
Bygningernes rumfang må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal, det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af grundarealet og byggehøjden må højst være 7m. Dvs. der må opføres en bygning med max.18.586 m3 med et bygningsareal på max. 3.096 m2

Virksomhedens administrationsbygning skal opføres med en facade i byggelinje mod vej. 

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsmateriale